Organisational Structure

ORGANIZATIONAL  STRUCTURE

DIRECTOR SH.  R.S. BANYAL, IFS
JOINT  DIRECTOR SH. RAHUL   M. ROHANE, IFS
DEPUTY DIRECTOR SMT. PARUL SOOD, HPFS
  SH.  CHANDER SHEKHAR, HPFS
  SH. MAHENDER KUMAR NEGI, HPFS
ASSISTANT  DIRECTOR SH. VINOD KUMAR SHARMA, RFO
FOREST GUARDS SMT.  DURGI DEVI,  FGD
  SH. RAJENDER KUMAR, FGD
  SH. BESARI RAM, FGD  (PTI)    
SUPERINTENDENT SH. SANJAY KUMAR SHARMA
SR. ASSISTANT SH. MAHENDER SINGH
JR.  ASSISTANT SH. LAL CHAND
  SH. ASHOK KUMAR
DRIVER SH. BHIM SINGH
  SH. SHYAM  LAL
  SH. TEJINDER KUMAR
PEONS SH. SHYAM LAL
  SH. JEET RAM
  SH. HANS RAJ
  SH. DEVI SHARAN
  SH. SOHAN LAL
CHOWKIDARS SH. PREM SINGH
  SH.  JAGDISH KUMAR
  SMT. KAMLA DEVI
  SH.  KRISHAN  LAL
  SH. PREM CHAND
FOREST WORKERS SH. JAGDISH CHAND
  SH. HEM SINGH
  SH. TARA CHAND
  SH. MADAN LAL
  SH. RAJENDER SINGH
  SMT. REVATI DEVI
  SH. RAJU RAM
  SH. DINA NATH
  SH. RAM CHAND
MALI SH. GHANSHYAM